Idézetek

 1. Boldogságunk, biztonságunk és gyarapodásunk nem a fejedelmek és befolyásos urak gazdagságából, nagyságából és kegyeiből fakad, hanem abból, hogy nyitott és szabad utunk van a mindenható Istenhez. Tőle származik minden erő, világosság és oltalom.
 2. Az isteni szeretet hasonló a tűzhöz, amelyet elzárni nem lehet; mert lehetetlen az Istent szeretni a nélkül, hogy az ő dicsőségét terjeszteni ne fáradoznánk.
 3. Szeresd és mondd mindenkor az igazságot.
 4. Akit Isten jó természettel, vagyis jó tehetséggel és hajlamokkal áldott meg, ne fojtsa el azokat, hanem csak jó célra irányítsa.
 5. Ifjúságodban sok kincset gyűjts erényekből és jó szokásokból, hogy öregségedben ezekből élhess, és vigasztalást meríthess.
 6. Amilyen nagy benned az őszinteség, olyan mértékben teszel szert egyéb erényekre is.
 7. Szeressétek az igazságot és törekedjetek a tudományra, de ne önmagáért a tudományért, hanem a célért, amelyhez elvezet, vagyis az Istenért.
 8. Mutasd magad olyannak, amilyen vagy, és legyél olyan, amilyennek mutatod magad.
 9. Ha felebarátunkban hibát látunk, akkor ne a személy, hanem a hiba iránt mutassunk visszatetszést; a hibát kárhoztassuk, ne pedig azt, aki elkövette. Gondoljuk meg, hogy Isten mennyire szereti őt, mily méltányos tehát, hogy mi is szeressük.
 10. Ha valakinek szolgálatot teszel, tedd azt szívesen és ne kelletlenül, nehogy annak, akinek teszed, méltán visszatetsszen.
 11. Felebarátodnak ne annyira tetszeni, mint inkább használni igyekezzél.
 12. Bárhol vagy, emlékezz arra, hogy nem a hely, hanem a gyakorlat tesz szentté.
 13. Az erény csak azoknak nehéz, akik azt nehéznek tartják.
 14. Akik azt akarják tenni, amit nem kell tenniük, azoknak később azt kell tenniük, amit nem akarnak.
 15. Aki jól akar parancsolni, az tanuljon meg előbb jól engedelmeskedni.
 16. Szavad annyit érjen, mint a tetted; azért ne légy hirtelen az ígéretben, de hű az ígéret megtartásában.
 17. Aki hibái miatt sokat nyugtalankodik, az nyilván igen sokat bízik saját erejében; azért Isten megengedi az ilyen hibákat, hogy önmagunk helyes ismeretére jussunk.
 18. Követni fogom, amit boldog Ignác atyánk oly nagyon tanácsolt és életében gyakorolt; ez pedig az, hogy mindig az én Istenem jelenlétében éljek.
 19. Uram, add, hogy a Te kegyelmeddel lehetségessé váljon számomra az, ami a természet rendje szerint lehetetlennek tűnik.
 20. Isten bölcs. Történjen minden az ő szent akarata szerint.
 21. Ó, Uram, mily nagylelkű vagy, és mily gazdagok azok, akiket barátaiddá fogadsz!
 22. Az az ember szabad mindentől, aki csupán egyetlen egyre vágyik: szeretni az Istent.
 23. A buzgalom az az akarat, ami a jót akarja tenni.
 24. Az Igazságot ismerni azt jelenti, hogy tudjuk, Isten mindenre hatással van.
 25. Ebben az életben egyedül arra a kegyelemre vágytam, és azt a teljes boldogságot kívántam, hogy Krisztus eljárásmódját kövessem.
 26. Ó Istenem, te ismered a szívemet.
 27. Kincs az Istenben: Minden örömöt Isten kezébe akarok tenni, és minden szenvedésben és szükségben hozzá akarok menni, hogy ő legyen segítségemre.
 28. Legfőképpen azt akarom, hogy tetteim abból a mélységes vágyból fakadjanak, hogy mindig Isten tetszésére cselekedjek.
 29. Csak azok az emberek, akik egészen Istenben élnek, más szóval: akiknek élete az igazságból táplálkozik, csak ők elég erősek és alkalmasak mindazokra a jótettekre, amiket ebben a világban meg kell tenni.
 30. Istenem, mi vagy te? – kérdeztem. Ebben a pillanatban tisztán láttam, amint Isten mintegy belép a szívembe, és egyre jobban elrejti magát bennem.
 31. Istenem, tedd szívemet tökéletessé. Változtasd olyanná, amilyenné szeretnéd, hogy váljék.
 32. Arra a gondolatra, hogy Isten elhagyott volna minket, a legjobb válaszunk az, ha sok szeretettel és teljes szívvel találkozunk vele, éspedig oly módon, mintha valóban éreznénk a jelenlétét.
 33. Szabadságot élek meg, mert mindarra, amire mélyen vágytam, továbbra is erős vágyat érzek, valamint készséget és egyfajta hajtóerőt, hogy meg is valósítsam. Még sincs semmi aggályosság bennem. Amennyiben vágyaimmal ellentétes dolgok fognak megtörténni, olyanok, amiket egyáltalán nem szeretnék, akkor is érzem magamban azt a mély, belső békét és elégedettséget, amit semmilyen negatív történés sem tud elvenni tőlem.
 34. Isten jelenlétére való emlékezés erőt ad, amikor szomorú vagyok, türelmet, amikor beteg vagyok, bátorságot, amikor levert vagyok, és amikor Istent megbántottam, akkor bűnbánatot és bizalmat abban, hogy ő megbocsát nekem.
 35. Ezekben az időkben a derű nagyon közel van a kegyelemhez.
 36. Ha Istent őszintén keressük, akkor a hozzá vezető út mindig nyitva van.
 37. Isten gondviselése van mindenben.
 38. Istennek mindenhez meg van a maga ideje.
 39. Minden idő Isten ideje.
 40. Mindaz, ami nem Istenben vagy nem Istenért történik, idővel elmúlik.
 41. Kerüld el azt, hogy életedet túl sok félelem uralja.
 42. Ne adjatok hitelt olyan szavaknak, amik mögött nincsenek tettek.
 43. Legyetek jókedvűek és ne kételkedjetek a Mesterünkben.
 44. Naponta imádkozom Istenhez a magam szegényes módján, de szívem mélyéből, hogy bocsásson meg minden ellenségünknek.
 45. Imádkozunk és reméljük a legjobbakat. Nem bánkódunk azon, amin nem tudunk változtatni, hanem bízunk az Istenben.
 46. Megszámlálhatatlanok a gondjaim, de határtalan a bizalmam.
 47. Isten gazdagsága mindannyiunk számára elegendő.
 48. Bízzál Istenben, és jobban, mint eddig bármikor adj hálát láthatatlan jóságáért.
 49. Istené legyen minden, hiszen minden tőle származik.
 50. Istent, a Mindenhatót követnünk kell, nem pedig elébe sietni.
 51. Ezen társaság igaz gyermekei szokjanak hozzá, hogy ne félelemből, csupán szeretetből cselekedjenek, mivel Isten a szeretet állapotára hívott meg minket.
 52. Aki e társaságban az Isten dicsőségére és a felebarát javára sokat akar tenni, annak a közérdeket a magáé elé kell helyeznie.
 53. Buzgón törekedjél a jótevők iránt hálás, ellenségeid iránt szeretetteljes, a háziakkal szemben szolgálatkész, s mindenki iránt udvarias lenni.
 54. Legcsekélyebbet se tégy Isten és lelkiismereted ellenére; még akkor sem, ha ezáltal nagy jót vélsz vagy remélsz elérni.
 55. Cselekedeteinkben egyedül az Istent keressük, s azért akkor is, midőn senki sem lát bennünket, mindent éppoly buzgón, és híven végezzünk, mintha minden ember szeme rajtunk lenne.
 56. Semmiféle ügyet se vállalj el, amelyről nem bízol magadban, hogy becsülettel elvégzed.
 57. Vétkeidet kiirtani, és ne eltitkolni törekedjél.
 58. Az erény útja megállást nem tűr; aki előre nem halad, az visszamarad.
 59. Igen szép, de ritka, hogy az ifjú ájtatos, az öreg türelmes, s a beteg vidám legyen.
 60. Ami belsőleg megzavar és nyugtalanít, az nem Istentől ered; mert az isteni szellem nyomában mindig béke és édes nyugalom fakad.
 61. Törekedni fogok arra, hogy se kedélyállapotom változásai, se pedig külső esemény ne tudja belső összeszedettségemet vagy külső magatartásomat egykönnyen egyensúlyából kimozdítani, mert nagyon fontos, és mind a saját magam, mind pedig mások hasznára válik a kedélyállapot szabadsága és a szenvedélyek nyugalma.
 62. Azok az emberek, akik szentek, akik egységben és harmóniában vannak önmagukkal, és akik otthon vannak Istennél, azok lesznek képesek másokat üdvösségre vezetni. Ezért az „igaz lélek” üzenete tulajdonképpen nem az egyes erényekről szól – mint egyes szálakról –, hanem az egész szövetről, és egy belső állapotról, amelyet Mária három szóval próbált megmagyarázni: igazság, őszinteség, szabadság.
 63. Érzem, hogy e világ különféle dolgaitól szabad vagyok: nem tartanak fogva, és nem is ragaszkodom hozzájuk. Egyformán képes vagyok birtokolni, illetve használni vagy éppen nélkülözni őket; láthatom őket, anélkül, hogy szeretném, óhajthatom őket, mégis szabadon el tudom engedni.