A rendi gyűlés üzenete

 

Hivatásunk, hogy reményt vigyünk

Általános rendi gyűlés 2011

 

 

 

Arra kaptunk meghívást, hogy Jézus társaiként a remény emberei legyünk, és reményt vigyünk mindenhová, ahová a küldetésünk vezet bennünket. A teremtett világ, amelyben élünk, botrányoktól hangos és sok igazságtalanságtól sebzett. Kiállunk azért, hogy a teremtett világ javai mindenkit megilletnek. Hálásak vagyunk azoknak, akik egyengették az utat, akiknek a hite és munkája előkészítette és lehetővé tette mai küldetésünket. Ward Mária arra szólít fel minket, hogy Istenben gyökerezve, Krisztus szenvedélyes követőiként bátor próféták legyünk, akik készek kockázatot vállalni. Azt várja tőlünk, hogy merjük korlátainkat átlépni, és az igaz lélek erejével – belső szabadságban, igazságosságban, őszinteségben – ott szolgálni, ahol a nagyobb szükség van.

A zarándok Ward Mária nyomdokaiban járva célunk egyre mélyebben megélni a MAGIS-t, a szemlélődést a cselekvésben. Mint szerzetesnők küzdünk egy emberibb világért. A megkülönböztető szeretet egyre érzékenyebbé tesz bennünket, hogy tisztábban halljuk a szegények és a sebzett föld kiáltását. Ezt a víziót akarjuk tettekre váltani, miközben a következő kihívásoknak szeretnénk eleget tenni:

A Congregatio Jesu közösség identitása:


Identitásunk Jézus társaiként Ward Mária lelki tapasztalataiban gyökerezik, aki felismerte, hogyan lehet nőként az egyház szolgálatában megélni az ignáci lelkiséget. Negyedik fogadalmunk szerint – a megkülönböztető szeretet által vezetve – készek vagyunk egyetemes küldetésünket megélni. Évszázadokon keresztül megőriztük és elmélyítettük eljárásmódunkat, Isten akaratát keresve újra és újra átgondoltuk, és a változó társadalmi valósághoz igazítottuk szolgálatainkat. Felismerjük annak szükségességét, hogy CJ- identitásunkat elmélyítsük az evangélium, a lelkigyakorlatok, a konstitúció és Ward Mária írásainak mélyebb megismerése és tudatosabb megélése által. 

Konkrét lépések:

 • Felállítunk egy nemzetközi bizottságot, melynek feladata, hogy biztosítsa az eljárásmódunk alapján történő képzést minden formációs szakaszban (jelöltség, novíciátus, juniorátus, permanens képzés).
 • A tartomány- és házfőnökök képzésben fognak részesülni, hogy felelősségüket, mely a közös megkülönböztetésre is kiterjed, minél jobban meg tudják élni.
 • Ahol lehetséges, a tartományok törekszenek arra, hogy a nővéreket lelkigyakorlatos kísérőknek képezzék ki.
 • A CJ honlapján mindenki számára hozzáférhetőek a Ward Máriáról szóló aktuális írások, hogy Ward Máriát és lelkiségét minél szélesebb körben megismertessük.


Egyetemes küldetés:

Minden nővér, aki hivatását hűségben és szeretetben éli, részt vállal az egyetemes küldetésben. Prioritásunk, hogy ott szolgáljunk, ahol nagyobb az ínség, mindig ott és olyan módon, ahogy a szükség megkívánja. A sürgető globális kihívások olyan válaszokat követelnek tőlünk, amelyek túlmutatnak megszokott kereteinken. A küldetésünkben bekövetkező hangsúlyeltolódások nehéz döntések elé állítanak minket, melyek során az egyes személyeket érintő következmények és az eddigi szolgálatok alapos átgondolást igényelnek. Mindez a rend minden tagjától megköveteli a készséget (rendelkezésre állást), a mobilitást, a flexibilitást, és a változásokra való nyitottságot.

Konkrét lépések:


 • Szorgalmazzuk a két ág (IBVM és CJ) közötti nemzetközi szintű együttműködést.
 • Felülvizsgáljuk a ránk váró feladatokat az új szükségletek tükrében.
 • Az egyetemes küldetés jegyében minden nővér számára biztosítani kellene a teológiai tanulmányokat.
 • Minden új küldetés előtt a megkülönböztetési eljárás természetes része lesz a lelkiismereti beszámoló (lásd KSz 6.11)
 • A generalátus a regionális konferenciákkal és a tartományfőnöki gyűlésekkel együtt aktívabb szerepet fog vállalni, amikor egyes tagok olyan nemzetközi küldetést kapnak, ahol a leghatékonyabban tudnak szolgálni.


Közösség a küldetésre:


Ha a szeretet a kölcsönös megosztásban áll (Lgy. 231), akkor ennek életünk minden területét át kell hatnia: Istenhez, a szerzetestársakhoz és a velünk élő és dolgozó emberekhez való viszonyunkat egyaránt. Bármilyen formában is éljük közösségi életünket, annak mindig apostoli küldetésünket kell szolgálnia. A közösség minden tagja osztozik a felelősségben és a megkülönböztetésben. Egy olyan társadalomban, amelyet a konzumizmus és a közöny jellemez, szeretnénk közösségi életünkkel prófétai tanúságot tenni. Meghatározó jellemzőink: a párbeszéd, az őszinte kommunikáció és Isten szavának közös szemlélése.

Konkrét lépések:

 • A tartományok vezetőit felszólítjuk, hogy a közösségeket úgy formálják, hogy azok a lehető legjobban szolgálják a CJ apostoli és lelki célkitűzéseit.
 • Arra bátorítjuk a közösségeket, hogy az itt leírt elvek fényében vizsgálják felül közös életüket és életstílusukat.


Együttműködés:

Az együttműködés alatt azt értjük, hogy soha semmit nem teszünk egyedül, amit másokkal együtt jobban meg tudunk tenni. Az együttműködés határozza meg munkánkat a jövőben életünk minden területén: helyi szinten, tartományi szinten, regionális konferencia szintjén, nemzetközi szinten és az IBVM-mel való együttműködés szintjén. Azokkal az emberekkel, akikkel és akikért dolgozunk, partneri kapcsolatra törekszünk: a jó szándékú emberekkel, a szakemberekkel és a civil szervezetekkel (NGO, azaz nem kormányzati szervezetek) hogy globális világunkban minél hatékonyabban éljük meg küldetésünket. Sajátos módon erősíti az „egy test” érzését az együttműködés akkor, amikor valaki(k) egy olyan küldetést kap(nak), amely az egész világot érinti és sújtja (ld. szökőár, földrengés, tömeges migráció).

Különösen örülünk azoknak a férfiaknak és nőknek, akik Ward Mária társainak nyitott köréhez csatlakozni szeretnének. Ők a maguk egyedi módján élik meg a lélek ezen ajándékát, amellyel minket gazdagítanak. Kölcsönös kapcsolatunk elmélyítésének lehetőségeit keressük.

Konkrét lépések:


 • A regionális konferenciák megszervezését és továbbfejlesztését szorgalmazzuk.
 • Szeretnénk tovább folytatni a tartományok szerkezeti átalakítását, hogy apostoli lehetőségeinket minél inkább ki tudjuk aknázni.
 • A általános rendi gyűlés keretfeltételeinek megfelelően minden tartomány létrehozhat saját felelősségére Ward Mária baráti köröket, de jogi kötelezettségek nélkül. Ezek teret és lehetőséget adnak arra, hogy megosszuk velük lelkiségünket és apostoli szolgálatunkat. Az általános rendi gyűlés támogatja azt a javaslatot, hogy a Ward Mária baráti körök nemzetközi konferenciát rendezzenek.


Igazságosság és béke


Az igazságosságért való kiállásunkat tovább kell erősítenünk, hiszen ez lényeges jellemzője Jézus követőinek és azoknak, akik ismerik és szemlélik Ward Máriának az igaz lélekről szóló tanítását. Jézussal együtt szegénynek lenni arra kötelez minket, hogy egyrészt harcoljunk a szegénység és az igazságtalanság ellen, másrészt pedig magunk is osztozzunk a szegények nyomorúságban. A szegénység első áldozatai mindig a nők és a gyerekek. Rendünk történelmébe ágyazott kötelességünk, hogy különös figyelmet szenteljünk nekik. Az elnyomás, mint például az emberkereskedelem modern formáit látva, új utakat kell keresnünk. Arra buzdítjuk a nővéreket, hogy bátran lépjenek fel helyi, nemzetközi szinten és a civil szervezetekben (NGO) is az igazságtalan rendszerek ellen. Széles kapcsolatrendszert építünk ki, hogy így közösen tudjuk kiaknázni a meglévő erőtartalékokat, és másokkal szövetkezve tudjunk cselekedni.

Konkrét lépések:

 • A generalátus utánajár azon lehetőségeknek, hogy milyen módon képviseltethetné magát a CJ az ENSZ-nél vagy más nemzetközi fórumokon, és megteszi az ehhez szükséges lépéseket.
 • Az általános rendi gyűlés megbízza a generalátust, hogy a lehető leghatékonyabb módon koordinálja az igazságosság, a béke és a teremtés megőrzéséért folytatott munkánkat az egész CJ közösségén belül:
 • Ki kell dolgozni a megvalósítási tervet, képzéseket kell biztosítani, tovább kell fejleszteni a kommunikációt és a kapcsolatrendszert ezen a területen, és információs anyagot kell összeállítani.


Ökológia


A Congregatio Jesu közösség tagjaiként az a hivatásunk, hogy Istent, a mi Teremtőnket szolgáljuk, aki minden teremtményében és az egész világegyetemben jelen van (Lgy 60, 235, 316). A teremtés megőrzésében és védelmében aktívan felelősséget vállalunk. Életünkkel példát akarunk mutatni arra, hogyan támogathatjuk az ökológiai fenntarthatóságot, különös figyelmet szentelve azoknak, akiket leginkább sújtanak az ökológiai pusztulás következményei.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a klímaváltozás romboló következményeivel szemben sürgősen fel kell lépnünk. Harcolunk a fajok sokféleségéért és ellenállunk a Föld tartalékai mértéktelen kifosztásának. Istentől Krisztusban kapott egyetemes küldetésünk részeként időtől és tértől függetlenül másokkal összefogva azon dolgozunk, hogy a Földet mindenki számára újra lakhatóvá tegyük.

Konkrét lépések:

 • A lelkigyakorlatok, az igaz lélekről szóló tanítás, teológiai és más tudományos források tanulmányozásával igyekszünk fejleszteni ökológiai érzékenységünket.
 • A generalátus minden közösségben kezdeményez egy ún. „öko-auditot” (ökológiai „examen”), amelyet a tartományok beépítik az életmódjukba. Célunk, hogy minél természettudatosabbakká váljunk, és elveinket tettekre váltsuk.


Vallásközi párbeszéd:


A világon számtalan hívő ember van, akik különböző utakon keresik Istent. Bár a vallási ruhába öltöztetett fájdalmas konfliktusokkal tisztában vagyunk, mégis tudatosan keressük a kapcsolatot más vallású emberekkel. Tiszteletteljes párbeszédre törekszünk velük, annak tudatában, hogy együtt járjuk a rajtunk mindig túlmutató igazság zarándokútját. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy más vallások hagyományainak és gyakorlatának gazdagságát megismerjük és elismerjük.

Konkrét lépések:

 • Ahol erre lehetőség nyílik, egyénileg vagy közösségi szinten részt veszünk a különböző vallásközi imákon, párbeszédben illetve közös szociális és politikai tevékenységben.
 • Arra bátorítjuk azokat a nővéreket, akik már rendelkeznek katolikus teológiai alapképzettséggel, hogy tanulmányozzák más vallások teológiáját.
 • A rendi képzésbe tervezünk bevezetni egy vallásközi probációt.Modern kommunikációs eszközök:

Jézus követőiként azt a megbízatást kaptuk, hogy „tegyünk tanítványaivá minden népet” (Mt 28, 19). Ignác arra bátorít minket, hogy vegyünk igénybe minden olyan eszközt, amely segíthet az Örömhír terjesztésében. Örömmel fogadjuk a modern kommunikációs eszközök fejlődését és igyekszünk felelős, kreatív és kritikus felhasználókká válni.

Konkrét lépések:

 • A rendi alapképzés és az állandó továbbképzések részeként, amikor csak erre mód nyílik, fejlesztjük a nővéreket a modern kommunikációs eszközök felelős használatában.
 • A nővéreket arra ösztönözzük, hogy specializálódjanak a médiák és modern kommunikációs eszközök területén, és alkalmazzák ismereteiket apostoli küldetésük eszközeként.
 • A tartományok rendszeresen frissítik honlapjukat.
 • A CJ jelen van a közösségi oldalakon (Facebook, Twitter, stb.), és azt az evangelizáció és a hivatásgondozás eszközeként használja.
 • A nővérek minden tartományban megtanulnak angolul (a CJ közös nyelve, lásd a 1993-as és 2002-es GK), hogy ezzel még jobban elősegítsük a nemzetközi kommunikációt és együttműködést.


Unió az IBVM-mel:

Mind a Congregatio Jesu mind az IBVM (Loreto) gyökerei Ward Mária személyéhez nyúlnak vissza, így együtt alkotják a Ward-Mária-családot. Miközben történelmi és kulturális különbözőségünket elismerjük, kifejezzük azon kívánságunkat, hogy a jövőben szövetségre lépjünk egymással. Ez arra ösztönöz minket, hogy a már meglévő kapcsolatainkat elmélyítsük, és a minden szintre kiterjedő közös munka során egymást egyre jobban megismerjük.

Konkrét lépések:

 • A nemzetközi rendi hírek rendszeres és kölcsönös megosztása.
 • Egymás történelmének és lelkiségének jobb megismerése érdekében az ehhez kapcsolódó anyagokat megosztjuk egymással.
 • A két ág együttműködésének további lehetőségeit keressük a két generalátus kapcsolatainak építésében.
 • Továbbra is folytatjuk a két ág közösségeinek párbeszédét és kölcsönös látogatásait a közösségi élet minden szintjén.
 • Lépéseket teszünk a két ág tartományvezetői találkozójának előkészítésére.


Ward Mária azt mondja: „Ne álljatok meg, menjetek tovább, Isten megmutatja nektek az utat. Maradjatok a keresztet hordozó Jézus közelében. Menjetek el oda azokhoz az emberekhez.” „Hova menjünk? Hol vannak azok az emberek?” Ward Mária ránk mosolyog és továbbmegy…

Ez a fiktív beszélgetés ösztönzött minket a 2011-es általános rendi gyűlés alatt. Zarándokként, abban a küldetésben, hogy reményt vigyünk, közösen jártuk az utat, amelyen a Lélek vezetett minket és megújította Krisztus és az emberek iránti szenvedélyes szeretetünket. Minden rendtag azt a küldetést kapja, hogy ezt a reményt élővé tegye és hivatását „kitartóan, hatékonyan és szeretetteljesen” élje.

_________________

A jogi rész a későbbiekben jelenik meg.