XVI. Benedek leveleTisztelendő Általános Főnöknő
M. Mechtild Meckl CJ Nővér
a Congregatio Jesu Általános Főnöknője

Örömmel szereztem tudomást arról, hogy a Congregatio Jesu ezekben a hetekben Loyolában az általános rendgyűlés keretében zárja le a szerzetesrend alapításának 400 éves jubileumi ünnepségsorozatát. Ez alkalomból szeretném kifejezni, hogy Önnel és a Congregatio Jesu minden nővérével lélekben együtt örvendek, és ezúton küldöm szívélyes jókívánságaimat.
Közösségük alapítója, Isten tiszteletreméltó szolgálója, Ward Mária egy változásoktól megtépázott, a hit hagyományait elhagyott világban kereste a Krisztushoz vezető új utakat. Felismerte, hogy az új út csakis az egyházon belül vezet, mégpedig úgy, hogy engedelmes az egyházhoz. Ebben a lelkületben aztán bátran és határozottan kereste a lehetőségeket, hogy hű maradhasson az Úrtól kapott megbízáshoz: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16, 15) Minden szolgálatot és az apostoli munka minden területét ki akarta aknázni, hogy Krisztus üzenetét hirdesse az élet minden területén, és minden helyszínen, ahová az Úr maga „menni készült”. (Lk 10, 1) Az 1609 és 1611 között megtapasztalt misztikus élményeit követően Ward Mária prófétai küldetéssel készítette elő a nők egyházon belüli szolgálatának egészen új útját, egy női apostoli szerzetesrend küldetését, amely később megannyi gyümölcsöt termett. Ugyanakkor mély lelki ember volt, akinek erős hite Istenben gyökerezett. Megingathatatlanul bízott abban, hogy Isten „a neki tetsző módon” megsegíti őt, és hogy élete „Isten nagyobb dicsőségét szolgálja”, ezért a félreértéseket, szemrehányásokat és elutasítást, sőt életművének átmeneti meghiúsulását is türelmesen, nagy lelki nyugalommal viselte. Nyílt őszintesége, példamutató engedelmessége Péter utódjának, valamint az egyház iránti hűsége együtt alkotják azt az örökséget, ami minden időben – napjainkban is – nagyon fontos egyházunk számára.
Az Önök alapítójának az volt a vágya, hogy Loyolai Szent Ignác konstitúcióinak mintájára egy saját fogadalommal kötelezze el magát a pápának, és így Péter utódjától fogadja az Isten országának építésére szóló küldetést. Ez a pápának tett különleges engedelmességi fogadalom, a „circa missiones”, azaz a küldetésre vonatkozó negyedik fogadalom egyértelművé teszi, hogy az egyetemes küldetés a Congregatio Jesu karizmájának szíve és középpontja. Ez a készség és készenlét különleges ajándék az egyház számára, mellyel a közösség Róma püspökének, az egység képviselőjének egyetemes küldetését szolgálja, egyúttal segít megtalálni a megfelelő eszközöket, melyekkel újra fogalmazzuk Krisztus evangéliumának örök igazságát a ma embere számára. Ward Mária szívügye volt, hogy olyan embereket ajándékozzon az egyháznak, akik „a hit védelmezését, terjesztését, és az emberekben a hit és krisztusi életvitel gyarapodásának szolgálatát tűzték ki célul”. Ezért Ward Mária követőit kezdetektől fogva a teljes ember nevelésének és átfogó képzésének szenvedélyes vágya jellemezte. Az Önök hivatása, hogy rendi hagyományukat korunk kihívásainak közepette lelkesedéssel folytassák, prófétai szabadsággal és bölcs megkülönböztetéssel új apostoli utakra lépjenek, és mint Istennek szentelt nők bátran új missziós frontokat nyissanak. Az evangelizálás széles horizontja, és annak szükségessége, hogy minden teremtménynek tanúságot tegyünk az evangélium örömhíréről gazdag és sokoldalú apostoli feladat elé állítja a Congregatio Jesu közösségét. Sokan várnak még arra, hogy megismerjék Jézust, az emberiség egyetlen megmentőjét.

Ward Mária egyszer úgy fogalmazott, hogy az alapítás „nem jöhet létre csoda nélkül”. Azt kívánom, hogy a Congregatio Jesu nővérei mély alázattal és tisztelettel őrizzék Isten kegyelmének ezen ajándékát, mely az egyház szívében testet öltött. Kívánom, hogy éljék hivatásukat „kitartóan, hatékonyan és szeretettel” és vegyenek részt szolgálatuk különböző területein az egyház egyetemes küldetésében az emberek javára és üdvösségére. Ezzel az imaszándékkal küldöm szívből jövő apostoli áldásomat a tisztelendő általános főnöknőnek, és a Loyolában lezajló általános rendgyűlés résztvevőinek, valamint a Congregatio Jesu minden nővérének és mindenkinek, aki rendi közösségükhöz valamilyen módon kapcsolódik.

Vatikán, 2011. október 3.